အေၾကာင္းအရာ: 

"ေဟ႔ေကာင္ မင္းငါ႔ကို ႏိုင္ခ်င္ရင္ ၁၀ႏွစ္ၾကိဳးစားလိုက္အံုး"