အေၾကာင္းအရာ: 

လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာက ႏွစ္သက္ေနတာ သေဘာက်ေနတာ ခ်ီးမြမ္းေနတာ ထက္ ဥာဏ္ပညာရွိတဲ့ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ခ်ီးမြမ္းလိုက္တာမ်ဳိးကို မမကပိုတန္ဖိုးထားတတ္တယ္ ..