အေၾကာင္းအရာ: 

ထေရဇာတို႔ တုိင္းျပည္က ရာသီဥတုေတြ ေဖာက္ျပန္လာၾကမယ္ ..ထေရဇာတို႔တိုင္းျပည္က ပိုျပီးေတာ့ထိန္းသိမ္းမႈအား အရမ္းနည္းခဲ့တဲ့ အတြက္ သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္ဆိုးေတြက လာမွာ ..