အေၾကာင္းအရာ: 

အစ္ကိုတို႔ငယ္ငယ္တုန္းက အဂၤလိပ္ အ႐ွိန္အ၀ါ က်န္ခဲ့တယ္ အဂၤလိပ္နဲ႔ အေမရိကန္ကားေတြကို သံုးတဲ့အတြက္ လက္၀ဲကပ္ေမာင္း စနစ္က်န္ခဲ့တယ္ေပါ့ အဲ့တုန္းကေတာ့ သူ႕စနစ္နဲ႔သူဆိုေတာ့ အဆင္ေျပတယ္ေပါ့ ၇၀ ခုနွစ္ရဲ႔ဟိုဘက္ပိုင္းမွာက လမ္းကို ဘယ္ဘက္ကေမာင္းတယ္