အေၾကာင္းအရာ: 

ဒါကက်ေတာ့ အခ်ိန္ကိုငဲ့ကြက္ျပီးေတာ့ မျပျဖစ္သြားတာလည္း ျဖစ္မွာပါ ဒီဟာေလးကြက္ျပလိုက္တာက်ေတာ့ ပရိသတ္ေတြက ဒါနဲ႔ပဲ အကယ္ဒမီရသြားလားေပါ့