အေၾကာင္းအရာ: 

လူတိုင္းက မိသားစု႐ွိသင့္တယ္ မိသားစု႐ွိမွ ေႏြးေထြးလံုျခံဳတယ္လို႔ မထက္ခံစားရတယ္  မိသားစုဆိုတာ လိုခ်င္တယ္ဆိုတာထက္ အိမ္ေထာင္တစ္ခုဆိုတာေတာ့ ႐ွိသင့္တယ္လို႔ထင္တယ္