အေၾကာင္းအရာ: 

ျမတ္သက္မြန္ = " သူတို႔႐ြာမွာ ေခြးေဂဟာၾကီး႐ွိေနတာကို ႐ြာခိုက္တယ္လို႔ ျမင္ေနၾကတယ္ ႐ြာမွာ ဘာေၾကာင့္ေသေသ ဒီေခြးေဂဟာၾကီး႐ွိေနလို႔ ခိုက္ပါတယ္ဆိုျပီး ကၽြန္မေခြးျခံကို ေ႐ြ႕ေစခ်င္ၾကတယ္.. "