အေၾကာင္းအရာ: 

စာေရးဆရာမ ဂ်ဴး = " အခ်စ္ကို ကၽြန္မ တန္ဖိုးထားတယ္ အခ်စ္က နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ကၽြန္မတို႔ ပတ္၀န္းက်င္ကို လႊမ္းမိုးေနတယ္.. "