အေၾကာင္းအရာ: 

အဲ့လိုပဲက်န္တဲ့သူေတြကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ရင္ထဲမွာ အျမဲတမ္း႐ွိေနေစခ်င္ပါတယ္ အဲ႔အတြက္ တာ၀န္ယူမႈတာ၀န္ခံမႈေတြ လိုအပ္ပါတယ္ ဒါမွကၽြန္ေတာ္တို႔ အနာဂတ္႐ုပ္႐ွင္သမိုင္းနဲ႔ အနာဂတ္အေျခအေန လွပမယ္လို႔ထင္ပါတယ္...