အေၾကာင္းအရာ: 

- ျမန္မာနိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးမွ ရုပ္ရွင္ေလာကသားမ်ားနွင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနားျမင္ကြင္း