အေၾကာင္းအရာ: 

-သရုပ္ေဆာင္ ေဇရဲထက္ (သရုပ္ေဆာင္ အလုပ္အျပင္ သီခ်င္းဆိုဖို႔ ရွိ ၊ မရွိ)
-ဓာတ္ပံုေအာင္ေဇာ္ရိုက္ကူးေသာ Moda Magazine အတြက္ Model လိေမၼာ္သီးနဲ႕ ဓာတ္ပံုရိုက္ကူးေနမႈမ်ား
-သရုပ္ေဆာင္ ေဇရဲထက္ (သူ႔အေနနဲ႔ အြန္လိုင္းမွာ ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္မႈအေပၚ သူ႔ရဲ႕သေဘာထားအျမင္)