အေၾကာင္းအရာ: 

-အနုပညာရွင္မ်ားရဲ႕သူတို႔ဘာလုပ္ေနလဲ
-"The Eyes Entertainment မွစီစဥ္သည့္ Night of Distortion Rock Concert (Wanted,Idiots,Saran )အပါအ၀င္ ေရွ႕ဆက္မည့္အနုပညာဆိုင္ရာစာနယ္ဇင္း