အေၾကာင္းအရာ: 

-သူတို႔ဘာလုပ္ေနလဲ
-သာေမာေ၀စည္ ေငြေတာင္ျပည္ ပန္းခ်ီျပပြဲအခမ္းအနား