အေၾကာင္းအရာ: 

-Video Review 
Info 9 ဗီဒီယိုထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ီေရးမွ ဇြန္လ 3ရက္ေန႔မွာျဖန္႔ခ်ီခဲ့တယ့္ဇာတ္ကားကေတာ့ "ျပံဳးေနရင္သတိထားေယာက္ဖေရ" ဗီဒီယိုဇာတ္ကား 
-သူတို႔ဘာလုပ္ေနလဲ