အေၾကာင္းအရာ: 

- မန္မာနိုင္ငံသဘင္ပညာရွင္မ်ားနွင့္နိုင္ငံတကာေတးဂီတပညာရွင္မ်ားျပဳလုပ္သည့္္ဂီတပြဲေတာ္စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲအခမ္းအနား
-  Shwe FM 6 နွစ္ျပည့္ MTV/ DVD Karaoke အေခြထြက္ရွိျခင္းအခမ္းအနား