အေၾကာင္းအရာ: 

- Miss Global Myanmar 2016 စာနယ္ဇင္းပဲြ
- သူတို႔ဘာလုပ္ေနလဲ