အေၾကာင္းအရာ: 

-အကယ္ဒမီဆုရ ေတးေရးေတးဆုိ ေမာင္ေမာင္ေဇာ္ထက္ (ဓိရာမုိရ္) နဲ႔"ဒါျမန္မာ" အမည္ရွိသီခ်င္းကုိအသံသြင္းခဲ့ၾကသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား