အေၾကာင္းအရာ: 

- 2016 Miss Myanmar International အတြက္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ