အေၾကာင္းအရာ: 

ဒါ႐ုိက္တာ ညိဳမင္းလြင္မွ ႏွင္းဆီစကားထာ ႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတဲြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး႐ုိက္ကူးမႈမျပဳလုပ္ျခင္းအေပၚ စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပဲြ