အေၾကာင္းအရာ: 

- ဇြန္လ(၂၃)ရက္ေန႔ကေမြးေန႔က်ေရာက္ခဲ့တဲ့ ဇင္ဇင္ေဇာ္ျမင့္ ရဲ႕ေမြးေန႔ဆြမ္း
ကပ္အလွဳဴျပဳလုပ္ခဲ့မႈမ်ား