အေၾကာင္းအရာ: 

- ဓါတ္ပံုဥာဏ ရဲ႕(Health Digest Journal) Photos Making က႑အတြက္ ထက္ထက္ထြန္း၊ပုိးစႏၵာခင္ တုိ႔နဲ႔႐ုိက္ကူးခဲ့မႈ"တုိ႔နဲ႔အတူတူ
ဓါတ္ပံု မင္းခန္႔ေက်ာ္ နဲ႔ Alice Ong တုိ႔႐ုိက္ကူးခဲ့တဲ့ Fashion Magazine Photos Making ႐ုိက္ကူးခဲ့မႈပံုရိပ္မ်ားအပါအ၀င္