အေၾကာင္းအရာ: 

The Best Melody World 2013
ျမန္မာ့ဂီတေန႔အတြက္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုေရးအမွတ္တရအစီအစဥ္ျပဳလုပ္ခဲ့မႈမ်ား