အေၾကာင္းအရာ: 

ဒါ႐ုိက္တာေအာင္ျမတ္မွ ေအာင္ထက္နဲ႔မိန္မိန္းတုိ႔နဲ႔ MTV Making ပံုေဖာ္ေနမႈ