အေၾကာင္းအရာ: 

ေလာကနတ္ပန္းခ်ီျပခန္းမွာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ Art Strike Against Dual Exhibition ျပပဲြအေၾကာင္းအရာမ်ား