အေၾကာင္းအရာ: 

-႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ဗီဒီယုိသ႐ုပ္ေဆာင္ ေအးျမတ္သူ နဲ႔ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားမႈမ်ား (၁)b