အေၾကာင္းအရာ: 

စိုင္းေက်ာ္ရဲေအာင္ (အီလက္ထေရာနစ္ေက်ာင္းသား)
" သူတို႕မေထာက္ပံ့ေပးတဲ့အခ်ိန္ ဦးေလး ေဒၚေလးတို႕လည္း မ႐ွိေတာ့တဲ့အခ်ိန္တစ္ေယာက္ထည္းရပ္တည္ဖို႔ကလည္း မျဖစ္နိုင္ ကၽြန္ေတာ့္ညီေလးညီမေလးေတြလည္း႐ွိေနေသးေတာ့  လက္နဲ႔ပတ္သက္ျပီးလုပ္နိုင္တဲ့အလုပ္ေလးေတြစဥ္းစားမယ္ ေ႐ြးမယ္ေပါ့ .."