အေၾကာင္းအရာ: 

ညီအစ္ကို၊ေမာင္ႏွမမ်ားၾကားတြင္ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ စိတ္အေျခအေနမ်ား (ေဒါက္တာမင္းထင္ေအာင္)