အေၾကာင္းအရာ: 

ရုတ္တရက္ ၀မ္းပ်က္၊၀မ္းေလွ်ာျခင္းအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ
(ေဒါက္တာ ေက်ာ္စြာဦး)