အေၾကာင္းအရာ: 

ေသြးလြန္တုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆးတစ္မ်ိဳးကို WHOမွ ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳလိုက္