အေၾကာင္းအရာ: 

ပရိသတ္မ်ားမွသိလိုသည့္ေမးခြန္းမ်ားကို ဖုန္းမွတဆင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္းအား ေဒါက္တာေက်ာ္စြာဦးမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးျခင္း