အေၾကာင္းအရာ: 

-Cloud 31 ပန္းခ်ီခန္းမမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ပန္းခ်ီဆရာနႏၵၾကယ္စင္၊ပန္းသစ္၊သက္စု တုိ႔ရဲ႕ Unforgotten Art Show ပဲြမွအေၾကာင္းအရာမ်ား