အေၾကာင္းအရာ: 

- Hit Interview က႑(ခင္လိႈင္)
- ဓါတ္ပံုမင္းကုိနဲ႔ ဆုသက္ပုိင္မွဴး တုိ႔ရဲ႕ Photos Making ကုိဘယ္လုိပံုေဖာ္႐ုိက္ကူးခဲ့သလဲ