အေၾကာင္းအရာ: 

အသက္ ၁၁ႏွစ္အရြယ္ရွိလူငယ္ေလးတစ္ဦး ဂ်ာမန္သိုးထိန္းအိမ္ေမြးေခြးတစ္ေကာင္ႏွင့္Selfieရိုက္ဖို႔ ၾကိဳးစားရာတြင္ ကေလး၏ဘယ္ဖက္ပါးကိုကိုက္လိုက္