အေၾကာင္းအရာ: 

ပရိသတ္မ်ားမွ သိလိုသည့္ေမးခြန္းမ်ားကို တယ္လီဖုန္းမွတဆင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈအား Dog Trainerကိုႏိုင္ထြန္းဦးမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးျခင္း