အေၾကာင္းအရာ: 

တယ္လီဖုန္းမွတဆင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းသည့္ ပရိသတ္မ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ားကို စာေရးဆရာမၾကီးမအိမွျပန္လည္ေျဖၾကားေပးျခင္း