အေၾကာင္းအရာ: 

အိမ္ေမြးေခြးေလးေတြကို Grooming လုပ္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး Harry Lynn နဲ႔ ဇီဇ၀ါ၀င္းဇံ တို႔ကို ဖိတ္ေခၚထားျခင္း