အေၾကာင္းအရာ: 

- ဆရာပိုင္ဟိန္းေက်ာ္ ကိုမွပရိသတ္ၾကီးသိခ်င္တဲ့အေၾကာင္းကို ဖုန္းဆက္ေမးျမန္းတဲ့အပိုင္း