အေၾကာင္းအရာ: 

- ဆီးခ်ိဳေရာဂါေ၀ဒနာရွင္မ်ား စားေသာက္သင့္ေသာ အစားအစာမ်ားႏွင့္ ေရွာင္ၾကည္သင့္ေသာ အစားအစာမ်ားအေၾကာင္း