အေၾကာင္းအရာ: 

** Music Live Tonight အစီအစဥ္ ႐ုိက္ကူးေနမႈ (ပထမအပုိင္း)၊ 
** ဒါ႐ိုက္တာ ဂ်ိဳး ရိုက္ကူးေနတဲ့ The Loser ဇာတ္ကား ရဲ႕ ဇာတ္သိမ္းခန္း ရိုက္ကူးေနမႈ Shooting Making၊