အေၾကာင္းအရာ: 

Message box မွတဆင့္ေမးျမန္းထားမႈမ်ားကို မနန္းမိုးပြင့္ခ်စ္မွ ေျဖၾကားထားမႈ