အေၾကာင္းအရာ: 

လက္သန္႔ရွင္းေရးနွင့္က်န္းမာေရးအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ(ေဒါက္တာမင္းထင္ေအာင္)