အေၾကာင္းအရာ: 

မိုးရာသီတြင္ ျဖစ္တတ္ေသာ ေျခေထာက္အနံ႔ဆိုးထြက္ျခင္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ . . .