အေၾကာင္းအရာ: 

၀ုိင္းေလးရဲ႕ " Selfie" အယ္ဘမ္ DVD, Karaoke ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စာနယ္ဇင္း မိတ္္ဆက္ရွင္းလင္းပြဲအခမ္းအနား