အေၾကာင္းအရာ: 

ေဒါက္တာ ထက္ထက္ေအာင္ မွ ဝက္ၿခံေပါက္တဲ့သူေတြဆိုရင္ အသားအေရကို ဘယ္လို ထိန္းသိမ္းသင့္တယ္ ျပီးေတာ့ ဘယ္လိုမ်ိဳးေလး ဂရုစိုက္သင့္တယ္ ဆိုတာကို ေျပာၾကားေပးျခင္း