အေၾကာင္းအရာ: 

ၾကာသပေတးေန႔ ေခတ္သစ္ပ်ိဳေမ အစီအစဥ္မွ သတင္းေလးေတြအေၾကာင္း