အေၾကာင္းအရာ: 

ပရိတ္သတ္ေတြရဲ႕ တိုက္ရုိက္ဖုန္းေခၚဆိုမႈကို စာေရးဆရာမ ေဒါက္တာေစာယုႏြယ္မွ   ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈ