အေၾကာင္းအရာ: 

- သရဖူမဂၢဇင္းအတြက္ ဓါတ္ပုံေအးေဇာ္မိုးမွ “လူးလူ ” နဲ႕ Photo ရိုက္ကူးေနမႈမ်ား
- Gallery Café မွ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ The Aesthetic Touch Exhibition အခမ္းအနားအေၾကာင္း|