အေၾကာင္းအရာ: 

- Miss Myanmar International Top 20 စာနယ္ဇင္းမိတ္ဆက္ပြဲနဲ႔ Sponsor Company မ်ားနဲ႔ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းအခမ္းအနား
- မယ္မယ္ထိပ္ႏွင့္ အေမႊစံအိမ္ရိုက္ကူးပုံေဖာ္ေနတဲ့ Shooting Making