အေၾကာင္းအရာ: 

ေဆး၀ါး အလြန္အကၽြံေသာက္မိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေနာက္ဆက္တြဲေရာဂါမ်ားအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ ...