အေၾကာင္းအရာ: 

ေဒါက္ဖိနပ္စီးတဲ့အခါ သိထားသင့္တဲ့ အခ်က္ေလးေတြ နဲ႔အတူ ေရေသာက္ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အခ်က္ေလးေတြအေၾကာင္း